درباره موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان


تأسيس 
-1 موسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان (حسابداران رسمي) به دنبال شكل گيري جامعه حسابداران رسمي ايران در اسفند ماه 1380
تاسيس و تحت شماره 13793 در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده و داراي پروانه كار حرفه اي به شماره 721079 از جامعه
حسابداران رسمي ايران مي باشد.


شركاء موسسه 
-2 شركاء موسسه در حال حاضر آقايان رسول انگبيني ،قاسم بنی مهد ، ناصر پسران رزاق ، مسعود  قریب و هاشم مقدميان مي باشند. اطلاعات مختصر در زمينه تحصيلا ت،
سوابق كاري و حرفه اي شركاء به شرح پيوست تقديم مي گردد.


خدمات موسسه
-3 خدمات حرفه اي موسسه به بخشهاي زير قابل تفكيك است:
الف- خدمات حسابرسي شامل خدمات حسابرسي مستقل و بازرس قانوني، خدمات حسابرسي داخلي، حسابرسي مديري ت، حسابرس ي
طرح هاي عمراني، حسابرسي ويژه، ناظر تصفيه و حسابرسي مالياتي.
ب – خدمات حسابداري شامل ارائه خدمات مالي ، دفتر داري ، اصلاح حساب و تهيه صورتهاي مالي و خدمات مديريت مالي.
ج – خدمات طراحي و اجراي سيستم هاي مالي و صنعتي.
د- خدمات مشاوره مالي، مديريت و مالياتي.
ه- ساير خدمات شامل تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه ، ارزيابي و تعيين ارزش سهام، امكان سنجي و توجيه اقتصادي پروژه ها و
طرح هاي پيش بيني شده جهت اجراء، تجزيه و تحليل اطلاعات و صورتهاي مالي و حسابداري مديريت.
حسابرس معتمد بورس ·
-4 موسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان بر اساس گواهي شماره 25374 مورخ 8 بهمن ماه 1381 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاريخ
فوق تاكنون جزء موسسات حسابرسي مورد اعتماد و تائيد شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مي باشد .
همكاران موسسه ·
-5 پرسنل موسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان ، به عنوان كادر حرفه اي عمدتاً به طور تمام وقت در موسسه مشغول به كار بوده و نزد
سازمان تامين اجتماعي بيمه مي باشند و برحسب نياز به تناسب نوع و درجه حرفه اي كارها استفاده مي گردند. سياست موسسه نظارت
و آموزش مستمر پرسنل و همچنين ارزيابي آنان در مقاطع خاص جهت نگه داشتن پرسنل در وضعيت مناسب از لحاظ علمي و تجربي
م يباشد .

موسسه  رهنمود گران کاردان (حسابداران رسمی )از جانب جامعه حسابداران رسمی ایران دارای رتبه الف  میباشد .

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو