دستورالعملها


شماره ٣٨٧٤ /ت ٥٢٧٩٣ ه 95/1/21

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
٢٠٠/١٩٤٠٢/ ١٣٩٥ به پيشنھاد شماره ١٩٢٣٠٤ /١/ ھيات وزیران در جلسه ١٥
١٣٩٤ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ( ١) ماده ( ١٤٩ ) اصلاحی قانون ماليات ھای مستقيم-مصوب /١٠/ مورّخ ١٤
مورّخ ١٣٩٤ ، آیين نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیين نامه اجرایی تبصره( ١) ماده( ١٤٩ ) اصلاحی قانون ماليات ھای مستقيم
– - مصوب ١٣٩٤
ماده ١- افزایش بھای ناشی از تجدید ارزیابی دارای یھای اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد ھای حسابداری،مشمول پرداخت
ماليات بر درآمد نم یباشد.
تبصره-منظور از دارایی، دارایی ھای است که مطابق استاندار دھای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از
قبيل دارایی ھای ثابت مشھود و نامشھود،سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است.
ماده ٢-کاھش مبلغ دفتری یک دارایی در نتيجه تجدید ارزیابی آن به عنوان ھزینه قابل قبول مالياتی پذیرفته نخواھد شد.
ماده ٣ -ھرگاه یک قلم ازدارایی ھا تجدیدارزیابی شود،تجدید ارزیابی اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی
است.
تبصره ١-یک طبقه از دارایی ھا را به شرطی م یتوان به طور پرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ھا
طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.
تبصره ٢-چنانچه در یک طبقه از دارایی ھای نامشھود تجدید ارزیابی شده، به دليل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه ، تجدید ارزیابی
یک قلم دارایی نامشھود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بھای تمام شده پس از کسر استھلاک انباشته و کاھش ارزش
انباشته منعکس شود.
ماده ٤ -افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتيجه تجدید ارزیابی آن،مستقيمأ تحت عنوان مازاد اررزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان
بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی م یشود.
ماده ٥ -مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود(زیان) انباشته منظور م یشود، مبلغ
مازاد قابل انتقال به حساب سود(زیان)انباشته معادل تفاوت بين استھلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استھلاک مبتنی بر
بھای تمام شده تاریخی ان است.مبلغ مازادی که بدین ترتيب به حساب سود و زیان انباشته منتقل م یشود مشمول ماليات بر
درآمد نخواھد بود.
ماده ٦ -تجدید ارزیابی موضوع این آیين نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفّی کانون کارشناسان رسمی
دادگستری یا کارشناس قوه قضایيه معرفی شده توسط مرکزامور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضایيه صورت
می گيرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی ھای موضوع این آیين نامه در مورد شرکت ھای دولتی و شرکت ھای وابسته به موسسات عمومی
غير دولتی و شرکت ھایی که بيش از پنجاه درصد سھام یا سھم الشرکه آنان مشترکأ یا منفردأ متعلق به اشخاص مذکور یا دولت
و نھا دھای عمومی غيردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیيد مجمع صاحبان سھامصورت می گيرد.
ماده ٧ -ھزینه استھلاک دارای یھای تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بھای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان ھزینه قابل
قبول مالياتی تلقی نم یگردد.
ماده ٨ -در محاسبه درآمد مشمول ماليات دارایی ھای تجدید ارزیابی شده در زمان فروش،معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ
دفتری دارایی مبتنی بر بھای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزایابی)منظور خواھدشد.
ماده ٩ -چنانچه در بين دارای یھای تجدید ارزیابی شده، دارای یھای موضوع فصل اول باب سوم قانون ماليا تھای مستقيم و
سھام یا سھم الشرکه یا حق تقدم سھام و سھم الشرکه شرکت ھا وجود داشته باشد، دارایی ھای مذکور در ھنگام فروش و
یا معاوضه صرفأ مشمول مقررات فصل مذکور و ھ مچنين تبصره( ١)ماده( ١٤٣ ) و ماده( ١٤٣ ) مکرر قانون ماليا تھای مستقيم و
تبصره ھای آن حسب مورد خواھد بود.
ماده ١٠ -افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور ، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا
اندوخته یا توزیع آن به ھرشکل بين صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندار دھای حسابداری و ھم چنين تحقق درآن سال
بوده و مشمول ماليات بر درآمد خواھد بود.
ماده ١١ -اشخاص حقوقی باید در خصوص دارای یھایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استاندار دھای
حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت ھای مالی و اظھارنامه مالياتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال ھای
بعد حسب مورد منعکس نمایند:
الف -ھزینه استھلاک دوره به تفکيک بھای تمام شده و تجدید ارزیابی ھر یک از دارای یھا
ب -اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری ھر یک از دارای یھای تجدید ارزیابی شده
معاون اول رئيس جمھور -اسحاق جھانگيری

 

 اصلاحیه‌ی دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابلاغ شد

انک مرکزی به منظور ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی و در نتیجه ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح و بازنگری «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه‌ی «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» پس از تصویب در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 17‏.9‏.1394 شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره 296273‏.94 مورخ 15‏.10‏.1394 به شبکه‌ی بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب تصویب و ابلاغ دستورالعمل یادشده، ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ‌ـ‌ ریالی نیز بازنگری و پس از تصویب در بیست و سومین جلسه مورخ 2‏.12‏.1394 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 378585‏.94 مورخ 18‏.12‏.1394 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد  برای مطالعه‌ی متن کامل بخشنامه به لینک زیر مراجعه فرمایید:
-اصلاحیه‌ی دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

 

 

 

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو